Schoolreglement

U kan ons schoolreglement hieronder downloaden.

→ Schoolreglement downloaden (versie 1.96, goedgekeurd door de gemeenteraad op 10/11/20)

Wijzigingen

 • Artikel 4
  5-jarige kleuters zijn vanaf dit schooljaar ook leerplichtig. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school
 • Artikel 7, §4 & §5
  Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. Deze bijdrage mag maximaal €445 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
  De bedragen voor de meerdaagse activiteiten werden aangepast.
  Omwille van de coronacrisis werden een aantal meerdaagse activiteiten uitgesteld naar 2021.
 • Artikel 13, §1 & §2
  Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.
  Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van dat aantal halve dagen aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling kunnen de afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden meegerekend worden.
  Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager onderwijs, moeten de afwezigheden gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs.
  Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden
  b. de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen van leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven.
 • Artikel 14, §5
  Zowel voor als na schooltijd nemen alle leerlingen de kortste en veiligste weg naar huis.
 • Artikel 32
  Gemeenteraadsleden hebben het recht op inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van het gemeentelijk onderwijs betreffen overeenkomstig artikel 29 van het decreet over het lokaal bestuur. Dit betekent dat gemeenteraadsleden inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten die nodig zijn om het bestuur van het gemeentelijk onderwijs te controleren en die van gemeentelijk / gemengd belang zijn (individuele leerlingendossiers vallen hier niet onder). Bij de uitoefening van het inzagerecht, kunnen er persoonsgegevens verwerkt worden, in voorkomend geval moet er rekening worden gehouden met de algemene verordening gegevensbescherming.
 • Artikel 49
  Bij klas- of groepsuitstappen per fiets dragen alle leerlingen een fietshelm.
 • Artikel 50
  De leerlingen mogen enkel afgehaald worden aan het zwembad voor een afspraak bij een dokter of specialist. De ouders bezorgen hiervoor de nodige bewijsstukken (dokterattest) aan de klastitularis of de directie.
 • Artikel 53
  De scholen van Hees en Hoelbeek beschikken over een ‘kriebelteam’ in samenwerking met het CLB.
  Alle leerlingen worden door deze groep vrijwilige ouders na iedere vakantie gecontroleerd op luizen en neten. Het ‘kriebelteam’ is gebonden aan de wet op de privacy en zal alle gegevens met betrekking tot de leerlingen in alle discretie behandelen.
  Indien er luizen en / of neten worden gevonden, dan krijgen de betrokken ouders een telefoontje de zorgcoördinator. Na één tot anderhalve week volgt er een ‘nacontrole’ door het ‘kriebelteam’. Indien het luizenprobleem niet of onvoldoende behandeld werd, wordt het CLB ingeschakeld die de ouders verder zullen begeleiden.

Laatste aanpassing: 09/08/21